Tillväxt & Internationalisering

Strukturfondspartnerskapet Stockholms län har våren 2016 beviljat STING och samarbetspartnern Stockholm Science City Foundation, EU-medel i ett utvecklingsprojekt, Tillväxt & Internationalisering, som syftar till att stödja internationalisering och export i regionens tillväxtföretag.

Stockholmsregionen har ett flertal styrkeområden, akademisk spetsforskning och ett kunskapsintensivt näringsliv som spänner över olika branscher. Samtidigt finns en potential att få fler innovativa företag i tillväxtfaser att växa på globala marknader, där förutsättningarna skiljer sig mellan olika sektorer. Projektet Tillväxt och Internationalisering ska med en budget om drygt 40 miljoner kronor för 3 år, varav hälften EU-medel från Regionalfonden Stockholm, bland annat utveckla:

  • Samverkan mellan små och stora företag i regionen.
  • Nya finansieringsplattformar för tillväxtföretag  som ska öka tillgången på riskvilligt kapital
  • Matchmaking verksamhet mellan nya tillväxtföretag och personer som vill börja arbeta i sådana företag
  • Branschspecifika insatser för att utveckla samverkan mellan nya tillväxtföretag, akademin och nya mötesplatser inom bland annat hälso-sjukvården, spelindustrin och musikindustrin.
  • Soft landing möjligheter i andra länder som kan underlätta för svenska företagsetableringar på nya marknader.
  • Samverkan mellan de relevanta aktörerna i regionen som arbetar med tillväxt- och internationaliseringsrådgivning.