Ny robothandske förbättrar livskvaliteten för strokedrabbade

Inom två år kommer en ny innovation ”HandinMind” att förbättra livskvaliteten i vardagen för bland annat strokedrabbade patienter. Med hjälp av en smidig handske blir det möjligt att utföra handlingar som annars vore omöjliga för patienten att göra.

– HandinMinds syftestämmer väl överens med vår ambition attytterligare förbättra den viktiga rehabiliteringen efter stroke, säger JörgenBorg, professor och överläkare på RehabiliteringsmedicinskaUniversitetskliniken,Danderyds sjukhus.  – Målet med vårforskning är att medverka till förbättring av rehabiliteringsprocessen efterförvärvade hjärnskador hos vuxna. Vi fokuserar på kliniskt vanliga kognitivaoch motoriska funktionsnedsättningar efter bl.a. stroke, berättar Jörgen Borg.  HandinMind är ett projekt där BioservoTechnologies, Karolinska Institutet, Danderyds Sjukhus, schweiziskaHocoma och Hollands störstarehabcenter Roessingh Research and Development samarbetar. Resurser haravsatts för både kravställning och validering av prototypen, vilket ytterligaresäkerställer projektets syfte att ta fram en unik, anpassad s.k. Strokehandskeför effektivare strokerehabilitering.– Att kunna delta ihela projektet skapar en helhet och vi kan bidra med hela vår kompetens ocherfarenhet, menar Jörgen Borg. Inom enhetens arbete bedriver vi flera multicenterstudier i samarbetemed både nationella och internationella grupper, vilket har gett tillgång tillen brett neurobiologiskt, kliniskt och teknologiskt metodutbud. Innovativ och användarvänlig– ”Strokehandsken” är ett betydande och viktigtutvecklingsprojekt för oss i Bioservo där vi ytterligare anpassar denpatenterade SEM-teknologin i nya sammanhang, säger Tomas Ward, VD på Bioservo Technologies. Med forskargruppen vidDanderyds Sjukhus som partner kan projektet ta del av ledandestrokerehabilitering i både Holland och Sverige och på så sätt säkerställa attslutprodukten överensstämmer med våra ambitioner. Målet är en innovativ ochanvändarvänlig Strokehandske som hjälper och underlättar för de drabbade, bådei rehabiliteringsfasen, men också i det dagliga livet för en förbättrad livskvalitet.En spännande spin off-effekt av HandinMind är naturligtvis det möjligainternationella samarbetet mellan Roessingh Research and Development ochKarolinska Institutet, ett samarbete som kan få livskraft även utanför det härspecifika projektet.Mer om HandinMindProjektet HandinMind, som delvis finansieras viaEU’s Eurostarprogram, valdes hösten 2013 ut bland över 500 ansökningar attvidareutveckla idén om en speciell ”strokehandske”. I projektet samlaseuropeiska kompetenser inom den senaste robottekniken, modernkommunikationsteknik och framgångsrik forskning kring strokerehabilitering föratt utveckla konceptet med en ”strokehandske” för effektiv rehabilitering ochstöd i vardagen. Handsken skall framgångsrikt träna nedsatta eller förlorademotoriska funktioner hos strokepatienter, kompensera för nedsatt handfunktionoch stöd för rehabilitering i hemmiljö.Involverade i projektet är det svenska medtechföretagetBioservo, schweiziska Hocoma och Hollands största klinik för rehabiliteringRoessingh Research & Development. Danderyds Sjukhus deltar i kravställningoch validering och bidrar på så sätt till att säkerställa att slutproduktenöverträffar ambitionen för modern strokebehandling.Projektetstartar den 12-13 decemberDen 12-13 december går det officiella startskottetför ett intensivt tvådagars seminarium där projektets samtliga deltagareträffas, informeras om och utbyter tankar om nästa steg. Projektet beräknaspågå i två år.