Genombrottsavtal för svenska mineralanalysföretaget Orexplore AB

Det västaustraliensiska företaget Swick Mining Services Limited, en ledande leverantör av högkvalitativa mineralborrningstjänster på ytan och under jord, har fattat beslut om att köpa ett betydande aktieinnehav och göra ytterligare investeringar i Orexplore AB.

Swick Mining Services Ltd (ASX: SWK) är en av Australiens störstamineralborrningsleverantörer och tillhandahåller högkvalitativamineralborrningstjänster på ytan och under jord till en bred grupp gruvbolagoch på en mängd råmaterial. Bolaget har ett gott rykte för innovation inomriggdesign och borrningspraxis som ger förbättringar inom produktivitet,säkerhet, mångsidighet och värde. Swick har en global närvaro med operativaintäkter från Australien, Kanada, USA och Europa.Orexplore AB är ett mineralanalys- och mätteknikföretag som har skapat en unik,patenterad, portabel mineralröntgenscanner som för närvarande är iutvecklingsstadiet men som i slutändan kommer att tillåta noggrann ochstrukturell analys i realtid ute på fältet. Produkten har potential att utförasnabba, exakta analyser av grundämnessammansättningen i malm, vilket kraftigtreducerar ledtiden för provtagning och ger både miljömässiga och ekonomiskafördelar vid prospektering och gruvbrytning. Orexplore inledde sin verksamhet2010, och har sedan dess gjort betydande framsteg i sin forskning ochutveckling.Swicks pågående investering i Orexplore kommer att vara över en femårsperiod,under förutsättning att överenskomna milstolpar inom forskning och utvecklinguppnås. Swicks initiala investering är ett köp av 23 procent av aktierna i bolagetfrån en seed-investerare för 6,6 miljoner kronor. En ytterligare investering på16,6 miljoner över 2,5 år kommer att öka Swicks ägarande i Orexplore till 52 procent.Swick åtagande att tillhandahålla en ytterligare investering på 16,6 miljoneröver 2,5 år skulle ske genom ett konvertibellån om så skulle krävas för att slutförautvecklingen och kommersialiseringen av produkterna. Den totala investeringenunder denna femårsperiod, inklusive det initiala förvärvet av 23 procent av aktierna,kommer därför att vara upp till 39,8 miljoner kronor. Den nya investeringen iOrexplore kommer att användas för fortsatt utveckling och kommersialisering aven rad olika produkter.Swick har också ingått andra avtal med Orexplore som ger Swick vissamarknadsrättigheter för Orexplores produkter, och även forsknings-ochutvecklingstjänster för att utveckla ytterligare produkter för applicering inomSwicks huvudmarknader.I en kommentar på transaktionen sa Kent Swick, ”Investeringen i Orexplore ärförenlig med Swicks åtagande att vara en ledande innovatör inom mineralborrningsindustrin,genom forsknings-och utvecklingsverksamhet som driver förbättrad produktivitetoch effektivitet. Investeringen kommer också att vara ett utmärkt tillfälle förSwick att utnyttja sin redan starka ställning och rykte på marknaden för attkunna ge ett mer varierat utbud av värdefulla produkter och tjänster till vårakunder i framtiden”.I en kommentera på tekniken tillade Mr Swick, ”Jag är väldigt förväntansfull påutvecklingen av denna teknik och när den är tillgänglig kommersiellt skulledetta kunna vara den mest betydelsefulla utvecklingen inom borrning sedanuppfinningen av den hydrauliska borrningsriggen. Förmågan att ge detaljeradinformation om ett prov till kundens tekniska team när proverna faktiskt extraheras,kommer att bidra med enorm effektivitet till gruvindustrin och kraftigt ökachanserna för framgångsrikt prospekteringsarbete.”Orexplores VD Kevin Rebenius sa, ”Med Swick som en långsiktig industriell partner,kommer vi att kunna vidareutveckla och industrialisera Orexplores produktersnabbare och nå världsmarknaden för våra unika lösningar inom mineralanalys.” www.swickmining.comwww.orexplore.com