Svenska miljöteknikinnovationer på internationell investerarturné 2013-03-18 09:01:00

Från vågkraft till solcellspaneler och reducering av koldioxid från atmosfären. Genom initiativet Swedish Cleantech Tour ska några av Sveriges mest innovativa företag inom miljötekniksektorn nu möta internationella investerare och industriaktörer, för att på sikt kunna bidra till att lösa globala utmaningar för miljön.

Sverige har snabbt positionerat sig som världsledande närdet gäller miljöinnovationer och tillväxt av företag som vill lösa de storautmaningarna inom energi- och miljösektorn. Via satsningen Swedish CleantechTour, som arrangeras av affärsinkubatorerna STING och Lead, åker nu nio utvaldasvenska miljöteknikbolag ut i världen för att erbjuda sina lösningar på globalamiljöproblem. – I framtiden är det inte troligt att en enda teknik kommeratt dominera på samma sätt som fossila bränslen har gjort under det senasteårhundradet. Det kommer att krävas en mångfald av tekniker och affärsmodellerför att skapa en hållbar ekonomi, och där kan svensk miljöinnovation verkligen bidra,säger Magnus Rehn, affärscoach på STING (Stockholm Innovation & Growth) ochen av initiativtagarna till Swedish Cleantech Tour.De utvalda bolagen på turnén är i en fas där de expanderarsin europeiska eller asiatiska verksamhet och söker investerare eller villetablera affärsrelationer. Genom matchmakingevent med pitchar, möten och mingelkommer de att möta internationella investerare och få möjlighet att skapavärdefulla industrikontakter.Den första resan går till Paris den 21-22 mars. Senare i vårbesöker man München och Shanghai. Ett av de deltagande svenska bolagen ärMidsummer, som har utvecklat en ny metodik för att tillverka solceller. Deraslätta och flexibla solcellspaneler kan användas på membrantak samt för atttäcka och fånga upp metangas på soptippar. Genom dessa kan man ta tillvara påoch utnyttja de metangaser som annars försvinner ut i atmosfären och bidrartill växthuseffekten. Dessutom producerar solcellerna el under den tid då markengasar ur och inte kan användas till annat. – Swedish Cleantech tour är en fantastisk möjlighet att visaupp våra lösningar för kostnadseffektiv lokal produktion av både flexibla ochvanliga solpaneler i Europa och Asien. Genom resorna hoppas vi kunna sprida vårteknologi ytterligare och samtidigt knyta nya affärskontakter, säger SvenLindström, VD på Midsummer. Swedish Cleantech Tour är en del av satsningen BIG Explorer,med finansiering från ALMI, som STING och Lead deltar i 2012-2013.Medverkande bolagArsizio – Erbjuder nya möjligheter att spara energi ochminska kostnader för extruderingsindustrin. Biorecro – Tar bort koldioxid från atmosfären. CBC Sverige – Miljövänlig rengöring av oljeskadat vatten. eze System – Enkel, säker, skalbar och kostnadseffektivlösning för energimätning, övervakning och kontroll. Midsummer – Utrustning för produktion av billiga, flexiblaoch lätta solpaneler. NeoZeo – Utvecklar ny teknologi för biogasrening. Optistring – Utvecklar en ny omriktare för att omvandlalikström från solceller till växelström för elnätet.  Terrigio – Patenterat bevattningssystem som bygger påkapillär underbevattningsteknik. Vigor Wave Energy – Utvecklar ett nytt system för vågenergi.Turnéplan:Paris 21-22 marsMünchen 11-12 aprilShanghai 15-17 majwww.swedishcleantechtour.com