Företag bakom ny superplast tilldelas 2 MSEK för fortsatt utveckling

Nu står det klart att det unga materialteknikbolaget Mercene Labs AB, som står bakom en ny superplast med stor framtidspotential, får ta emot 2013 års Ingemar Croon Award på 2 miljoner kronor. Kapitaltillskottet möjliggör en fortsatt utveckling av företaget och materialet inom flera olika applikationsområden.

Mercene Labs utvecklar ett fast, torrt och formbartplastmaterial som möjliggör användandet av kraftfull epoxykemi i helt nya tillämpningar.– Först kan du forma det som du vill, för att sedan aktiveraepoxin för stark bindning till underlaget. Man kan kalla det enmaterialplattform och en utveckling av epoxilimmet, säger Fredrik Carlborg,medgrundare och VD på Mercene Labs, ett spin off från KTH, Mikro- ochnanosystem (MST).Materialet vänder sig enligt Fredrik Carlborg till marknader somhar att göra med integration av heterogena material. Typiska tillämpningarfinns inom elektronikindustrin för att exempelvis paketera komponenter. Därintegreras ofta mikromönstrade plastdetaljer som limmas fast på ettkiselsubstrat, vilket är svårt rent processmässigt.– Med vårt material får man en plastdetalj med rätt form ochegenskaper MEN som har limmet inbyggt i själva plasten. På så sätt bidrar vårtmaterial till snabbare och billigare processer.  En tänkbar tillämpningär LED:ar där en plastlins enkelt fästs på en diod utan att användanågot flytande lim. Det gör att det går att spara ett helt processteg, duslipper limma fast LED-linsen på komponenten. Så inkapsling avmikroelektronikkomponenter är en nisch bland flera, säger Tommy Haraldsson,medgrundare och teknisk chef på Mercene Labs.Ingemar Croon Award på 2 miljoner kronor, som delas ut årligen,ger en unik möjlighet för unga lovande företag att genom finansiellt stödutveckla sin affärsidé i ett tidigt skede. – Ingemar Croon Award gör att vi kan anställa fler personer ochlåta företaget växa. Vi har idag ett koncept och nu kan vi ta det till nästanivå med produkter. Priset och pengarna innebär också att vi kan testasystematiskt mot tänkbara marknader, säger Fredrik Carlborg.Förutom 2 miljoner kronor innebär Ingemar Croon Award också attMercene Labs ges möjlighet att ta plats i KTHs inkubatorlab Greenhouse Labs,något Fredrik Carlborg är mycket positiv till.– Det kommer att ge oss närhet till andra startupföretag inomliknande verksamhetsområden. Det är en innovativ och bra miljö och ger oss ettbra kontaktnät. Vi ska inte heller glömma alla toppmoderna och fina lab, sägerFredrik Carlborg.Målet för Mercene Labs, som får kontinuerligtaffärsutvecklingsstöd genom affärsinkubatorn STING (Stockholm Innovation &Growth), är att bli ett tillverkande företag och Fredrik Carlborg berättar attföretaget redan har kontakt med stora spelare inom flera olika branscher därmaterialplattformen löser viktiga olösta problem.Mercene Labs AB tilldelas Ingemar Croon Award med följandemotivering:”Grundarna till företaget har genom sin forskning vid KTHutvecklat en ny typ av teknologiplattform inom polymera material. Teknologinbygger på kommersiellt tillgängliga byggstenar, som genom unika kombinationerav olika polymerisationsprocesser kan generera egenskaper som ger fördelar inommånga olika användningsområden. Teamet bakom företaget har identifierat fleraapplikationer med mycket stor internationell potential och har redan etableratlovande kontakter med potentiella kunder. Ingemar Croon Award underlättar förbolaget att säkerställa ett kommersiellt genombrott och genom teamets tydligaambition att utveckla Mercene Labs till ett framgångsrikt tillväxtföretag,kommer bolaget också att kunna bidra till den dynamiska utvecklingsmiljön iGreenhouse Labs.”Om Ingemar Croon AwardGenom en donation om 10 miljoner kronor inrättades 2012 IngemarCroon Award vid KTHs inkubatorlab Greenhouse Labs. Priset har namngetts efterIngemar Croon, tidigare docent och industriprofessor vid KTH. Den årligavinnaren av Ingemar Croon Award tilldelas 2 miljoner kronor som ger en unikmöjlighet för unga lovande företag att genom finansiellt stöd utveckla sin affärsidéi ett tidigt skede. Läs också KTH-bolag utvecklar plast med inbyggt lim i Ny Teknik, 2013-03-12www.mercenelabs.com