Brist på finansiering i tidiga skeden hindrar svensk tillväxt

Nystartade bolag har ofta svårt att få finansiering. Och utan finansiering får inte Sverige den tillväxt av nya bolag som krävs. Med fyra åtgärder kan vi finna en lösning på dilemmat.

Affärsänglar fungerar som ett komplement till formellt riskkapital. Anledningen är att de ofta går in i tidigare skeden i företags tillväxtfaser än vad riskkapitalbolag gör. Men tillgången på riskvillig finansiering i tidiga skeden har krympt år efter år. Speciellt i den så kallade dödens dal, investeringar i intervallet 4–15 miljoner kronor, som läget har blivit allt mer akut. Om inget görs kommer det att hämma Sveriges tillväxt framöver.

Att det råder brist på investerare beror på minst två faktorer. För det första är det hög risk att investera i företag som befinner sig i tidigare skeden. För det andra har många investerare förlorat pengar på investeringar i fonder. Det beror i sin tur på att det startades mängder av fonder under IT-yran, fonder som relativt nyligen har stängts och som allt som oftast visar röda siffror.

Men det finns goda förutsättningar att lösa problemet med dödens dal. Men det krävs inte en åtgärd utan ett batteri av åtgärder för att lösa problemet. Framför allt borde Sverige lyfta blicken och titta på hur andra länder som har lyckats har gjort.

Sverige skulle komma långt med dessa fyra åtgärder:

1. Förmånligare skattevillkor
I dag är det främst industrifamiljer och affärsänglar som investerar i sektorn. Genom att införa skatteavdrag för investeringar och förluster går det att göra det mer attraktivt att investera. England och Frankrike har lyckats med detta genom tydliga och kraftfulla åtgärder.

Tyvärr är svenska skatteincitamentutredningens förslag bara en ”fingertutt” som inte kommer att få någon effekt. Förslaget kommer inte att fungera eftersom det dels inte är ett skatteincitament utan en kredit som ska betalas tillbaka under vissa villkor. Dels ligger inte ”incitamentet” hos affärsängeln, utan hos själva bolaget. Därmed blir det inte mer attraktivt för affärsänglarna att investera.

2. Locka fler privata investerare att investera i fonder
Nederländerna, Finland och Frankrike har fått fler privatpersoner att investera i sektorn. Här är lösningen att staten går in med kapital i en fond, förutsatt att privata investerare också gör det.

Sverige har istället valt vägen med statliga investeringsbolag. Dessa gör ett mycket bra arbete. Men det är märkligt att staten ska vara direktinvesterare i små bolag när staten samtidigt säljer ut stora bolag eftersom man inte anser sig ha rätt kompetens att sköta dessa. Men den främsta nackdelen med den svenska situationen är att vi inte får fler privata investerare. Statliga pengar bör inte ersätta privata. Om staten gick in med hälften och privatpersoner med hälften skulle kapitalet dessutom dubbleras. Undersökningar från andra länder visar att förvaltningskostnaderna också blir lägre om privata aktörer sköter förvaltningen.

3. Kroka arm med internationella investerare
För flera år sedan lanserade Israel, som liksom Sverige har en liten hemmamarknad, en intressant modell där staten bjöd in internationella privata investerare. Staten stod för hälften av investeringarna i en fond givet att internationella investerarna stod för den andra halvan. Tio fonder startades. Dessa fonder är en viktig orsak till att israeliska teknikbolag har fått en sådan skjuts ut i världen. Svenska bolag behöver internationella investerare att kroka arm med för att få tillgång till globala nätverk.

4. Försök få med bankerna
Idag finansierar inte banker nystartade innovationsbolag, vilket är logiskt eftersom risken är hög. Men det finns fördelar att ha med banker i ett tidigt skede. Förutom finansiering kan banker bidra med nätverk och enskilda kontakter. Nederländerna har lyckats få in bankerna genom att staten garanterar hälften av det belopp som banken lånar ut, vilket innebär att risken halveras för banken. Dessutom avlastar det statens finanser eftersom privat kapital står för hälften.

Ökad konkurrens länder emellan
Många länder, till exempel Kina, satsar intensivt på att få fram nya innovationsbolag som på sikt ska ge exportintäkter. Sverige har en uppsjö av lovande svenska innovationsbolag inom områden som exempelvis energiteknik och internet/media. Vår fördel är att här finns kreativa och innovativa ingenjörer som kan ta fram komplicerade produkter och system på kort tid. Nackdelen är vår lilla hemmamarknad.

För att kunna kompensera för den måttliga hemmamarknaden måste svenska företag växa internationellt i ett tidigt skede, vilket kostar pengar. Slutsatsen är att svenska innovationsföretag har ett större kapitalbehov än sina utländska konkurrenter. Och den effektivaste vägen för att öka mängden riskvilligt kapital är att statligt och privat kapital går samman i till exempel gemensamma fonder.

 

Detta innehåll var först publicerat i SVCAs årsrapport 2011.