STING Capital investerat 6,5 Mkr

Medtechbolaget Encare, som effektiviserar vården med en ny innovativ metodik, är det senaste nytillskottet i STING Capital-portföljen. Riskapitalfonden STING Capital investerar nu 2 miljoner i Encare och har tidigare under året ny- och följdinvesterat drygt 4,5 miljoner.

Encares webbaserade mjukvara hjälper opererande kliniker att införa och upprätthålla ERAS® (Enhanced Recovery After Surgery), ett strukturerat behandlingsprogram som förbättrar kvalitén och effektiviteten i den perioperativa vården.  Opererande kliniker kan minska antalet komplikationer till hälften, förkorta vårdtiden med i genomsnitt tre dagar och standardisera behandlingen till Best Practice.- Kliniker som inför ERAS Care-system uppnår bevisligen radikala förbättringar; för  patienter ökar säkerheten och välbefinnandet och chefer får mycket större kontroll över vårdkedjan.  Sammantaget leder detta till stora besparingar av resurser i vården, vilket är ett mycket aktuellt ämne då kostnaderna för hälsovård i framförallt västvärlden ökar i allt för snabb takt. STING Capitals investering möjliggör för oss att påbörja en långsiktig satsning på att rulla ut ERAS Care-system, så att många fler patienter kan besparas onödigt lidande, säger Magnus Stafsing, VD på Encare.- Sjukvården behöver idag inte bara ny och modern utrustning och nya mediciner. Sjukvården har ett stort behov av rutiner och systemstöd för att effektivisera vården och öka patientkvalitén. Encare visar på ett mycket intressant sätt hur man med hjälp av strukturerade processer och IT-stöd vid kirurgiska ingrepp avsevärt kan öka vårdkvalitén, säger Martin Gemvik, Investment Manager på STING Capital.Tidigare under året har STING Capital följdinvesterat i sex unga, innovativa teknikbolag och nyinvesterat i tre lovande tillväxtbolag inom cleantechområdet:- Det är viktigt att vi som ägare, så långt det är möjligt, försöker stödja våra portföljbolag i dess fortsatta utveckling mot internationella tillväxtbolag, säger Martin Gemvik, Investment Manager på STING Capital.För mer information: Magnus Stafsing, VD på Encare, magnus.stafsing@encaregroup.com, 0706-55 93 12, www.encaregroup.comMedtechbolaget Cybergene: Utvecklar och säljer medicintekniska produkter för genetisk diagnostik; bland annat ett testkit för snabb diagnostik av kromosomförändringar hos foster.Cleantechbolaget Predect: Produkt för realtidsbevakning av vattenkvalitet, där kunderna sparar pengar genom tidig upptäckt av föroreningar i vatten, snabba analyssvar och minskat produktbortfall och reklamation.Medtechbolaget Obstecare: Förlossningsövervakningssystem för Point-of-Care användning, som gör att förlossningstiden drastiskt kan förkortas vid besvärliga och långvariga förlossningsförlopp.Cleantechbolaget Solarus: Bolagets geniala solpanellösningar gör att användare i hela världen kan generera antingen elektricitet eller värme eller både och (hybridsolfångare).Cleantechbolaget Cortus: Utvecklar den innovativa förgasningstekniken WoodRoll®, som kan förse processindustrin och transportnäringen med förnyelsebara bränslen. Scint-X utvecklar en s.k. strukturerad scintillator för avbildande röntgendetektorer som medger förbättrade prestanda avseende såväl upplösning som känslighet.Cleantechbolaget Mantex tillhandahåller industrianpassade mätinstrument som snabbt och beröringsfritt mäter andelen sökt substans och möjliggör därmed en bättre processkontroll.Cleantechbolaget TranSic utvecklar styrtransistorer för elmotorer till ­el- och hybridbilar.Cleantechbolaget Midsummer utvecklar en ny metodik för att tillverka solceller med radikalt lägre kostnader.Riskkapitalfonden STING Capital har bildats av affärsinkubatorn STING (Stockholm Innovation & Growth AB) och Innovationsbron. Övriga investerare är affärsänglar från nätverket STING Business Angels, Pod Venture Partner, Folksam, Östersjöstiftelsen, ALMI Stockholm, Länsförsäkringar Stockholm, Peder Sager Wallenbergs Stiftelse, Allba Invest, TageHus Förvaltning och KTH Holding. STING Capital investerar i innovativa teknikbolag i tidiga skeden och med stor internationell potential. STING Capital investerar normalt 1- 4 Mkr per bolag och är oftast första externa investeraren i bolaget. www.stingcapital.com